Regulamin

Regulamin sklepu internetowego  Terminalsport.pl

 

 • 1  Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy Terminalsport , dostępny pod adresem  internetowym www.terminalsport.pl prowadzony jest przez Danutę Lamczyk  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PHU Terminal  wpisaną do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez  ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 555 140 50 72, REGON 091654430
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do                       Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu                     internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na                       odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2  Definicje

 

 1. Konsument ­ osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową.
 2. Sprzedawca ­ osoba fizyczna pprowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU Terminal Danuta Lamczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 555 140 50 72, REGON 091654430
 3. Klient ­ każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca ­ osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność praw wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep ­ sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  internetowym

www.terminalsport.pl

 1. Umowa zawarta na odległość ­ umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 2. Regulamin ­ niniejszy regulamin Sklepu.
 3. Zamówienie ­ oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu  lub Produktów ze Sprzedawcą.
 4. Konto ­ konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.Formularz rejestracji ­ formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie  Konta.  11.Formularz zamówienia ­ interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.Produkt ­ dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.Umowa Sprzedaży ­ umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę  Sprzedaży rozumie się też ­ stosowanie do cech Produktu ­ umowę o świadczenie  usług i umowę o dzieło.

 

 • 3  Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: 89-606 Charzykowy, ul.Szkolna 11
 2. Adres e­mail Sprzedawcy:terminal.charzykowy@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 608 270 071

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą Poniedziałek -Piątek  08.00-20.00,

Sobota : 08.00-13.00.

 

 • 4  Wymagania techniczne

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozifla Firefox lub Safari.

 • 5  Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie  zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe  jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez  podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację  Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt  oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o  której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w  tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na  wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o  sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,  dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w  opisie Produktu.

 

 • 6  Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz rejestracji i zaznaczyć opcję „utwórz konto” .
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w                          Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszeni z tego                            tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do                     Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie                   na adresy podane w § 3.
 • 7  Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do                     koszyka” (lub równoznaczny) ;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji ­ wypełnić Formularz                     zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia            Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz                     potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e­mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,                        opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 • 8    Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego                     Produktu:
 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul.Szkolna 11 , 89-606 Charzykowy
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przy odbiorze
 6. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 7. Płatności elektroniczne
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności                       znajdują się za stronach Sklepu.
 • 9  Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w            Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz                   jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e­mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta                     powyższej wiadomości e­mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia                         zawarcia Umowy Sprzedaży ­ w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania                       płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie7 dni od dnia otrzymania informacji o                       gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma                       możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich                   Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności                   elektroniczne lub kartą płatniczą ­ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia                         zawarcia Umowy Sprzedaży,
 12. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy                 do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do               odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie                   stosownej wiadomości e­mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty                       elektronicznej Klienta.    7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient  ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub  też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.  8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w  następujący sposób:
 13. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności  elektroniczne lub kartą płatniczą ­ od dnia uznania rachunku bankowego  Sprzedawcy.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od  dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 15. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • 10  Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania                         jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu                       Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy                        ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy                   wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą                       elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e­mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy ­ dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,                 Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta                 adres e­mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za                         niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym                     Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował                         Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument                     odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym                          trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,                           cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w                               zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się                             znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w                           odniesieniu do Umowy:
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana                 według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego               zindywidualizowanych potrzeb,
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym                   opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub  mająca krótki termin przydatności do użycia,
 21. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 22. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad  którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem  terminu do odstąpienia od Umowy,
 23. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 24. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić  dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi  Sprzedawca nie ma kontroli,
 25. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 26. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o  prenumeratę,
 27. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez  Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 • 11  Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo  do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli  Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym  Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu  formularza  reklamacyjnego: załącznik 1 , udostępnionego przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym  datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w  związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres  podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także  jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 • 12  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz  zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.   b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a  Sprzedawcą.   c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między  nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich).

 

 • 12  Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu  internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to  zgodę ­ także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu  przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu  przesyłki na zlecenie Administratora.
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie  internetowym.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 13  Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych                       przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw­ w zakresie,                 w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej                       zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie                   powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;                   ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawy o prawach konsumenta, ustawy o                   ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i                       dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy                   internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem : 14.08.2016